Uitspraken geschillen openbare apotheek

Op deze pagina vindt u een overzicht van uitspraken die de geschillencommissie openbare apotheken na behandeling van eerdere geschillen heeft gedaan. Staat er een geschil bij dat lijkt op uw geschil? Dan kunt u de uitspraak lezen en zo enigszins inschatten hoe de geschillencommissie mogelijk zal oordelen over uw geschil.

Uitspraken Disclaimer:

U kunt geen rechten ontlenen aan ons uitsprakenoverzicht. Elke klacht wordt door de commissie afzonderlijk beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden.

20190025 Uitspraak geschillencommissie Openbare Apotheken

De klacht van klaagster bestaat uit drie onderdelen.
1. De klacht over het verstrekken van een herhaalrecept zonder einddatum is niet naar tevredenheid opgelost.
Uitgangspunt is dat de eerste aflevering van depo provera op recept dient plaats te vinden. Volgende afleveringen kunnen door de apotheker zonder recept afgegeven worden. In dat opzicht stelt klaagster dus terecht dat een einddatum op een herhaalrecept niet gerechtvaardigd is.De commissie is niet bevoegd om maatregelen jegens verweerster op te leggen. Verweerster heeft echter lopende de procedure al toegezegd zich in te zullen spannen een recept zonder einddatum te verkrijgen indien de commissie de klacht gegrond zou verklaren.
2. Klaagster heeft verzocht om een afschrift van het oorspronkelijke recept en vindt dat dit eerder verstrekt had kunnen worden.
Volgens artikel 6.3 van het Besluit Geneesmiddelenwet wordt bij een herhaalde terhandstelling op recept van de herhaling op het recept of op een aan het recept vastgehecht afschrift aantekening gemaakt, onder vermelding van de datum van de herhaling. Klaagster kan daarmee geen aanspraak maken op een afschrift van het originele recept zonder aantekening daarop.
3. Er geen afschrift is verstrekt van de door klaagster ingediende klacht.
Verweerster geeft aan dat er geen registratie is van de klacht van klaagster. De mailwisseling omtrent de klacht van klaagster is opgeslagen in de assistentenmail. Daarmee voldoet verweerster niet aan het voorschrift dat klachten worden vastgelegd in een klachtenafhandelingssysteem. Verweerster beschikt echter nog wel over de mailwisseling rondom de klacht. Deze mailwisseling is (in de onderhavige procedure) ook overgelegd. De klacht van klaagster dat geen afschrift van haar klacht is verstrekt, is daarmee ongegrond.

Datum uitspraak: 14-08-2019
Datum publicatie: 21-08-2019
Referentie: 20190025

20190012 Uitspraak geschillencommissie Openbare Apotheken

Klaagster verwijt verweerster dat zij haar zoon medicatie heeft verstrekt die niet geschikt is voor kinderen: klagers zoon heeft veel klachten ten gevolge van het gebruik van die medicatie. Voor de beoordeling van deze klacht heeft de commissie in het bijzonder acht geslagen op de KNMP-handleiding geneesmiddelensubstitutie uit september 2018. Klaagsters zoon gebruikte het spécialité Flixotide. Op 13 augustus 2018 kreeg klaagsters zoon het generieke middel Fluticason geleverd (Vincion). In november 2018 is aan klaagsters zoon opnieuw Flixotide geleverd, omdat verweerster toen was gebleken dat Fluticason niet was geregistreerd voor kinderen. Nu Fluticason niet was geregistreerd voor kinderen, staat vast dat de verkeerde medicatie is afgeleverd aan (de zoon van) klaagster. Het is te begrijpen dat verweerster zich niet heeft gerealiseerd dat Fluticason niet was geregistreerd voor kinderen, omdat het middel op de preferentielijst van een aantal verzekeraars staat. Die lijsten maken geen onderscheid tussen kinderen of volwassenen. De commissie is echter van oordeel dat het desondanks tot het professionele domein van verweerster behoort om ervoor zorg te dragen dat medicatie die nog niet is geregistreerd voor kinderen ook niet af te leveren. In zoverre is de klacht van klaagster gegrond.De commissie is verder van oordeel dat het besluit tot substitutie over te gaan niet op zorgvuldige wijze is uitgevoerd. Bij inhalatiemedicatie dient op individuele basis afgewogen te worden of substitutie mogelijk is. Een factor die meeweegt in die afweging is bijvoorbeeld of er sprake is van een kind. Daarbij adviseert de LAN inhalatiemedicatie niet te substitueren bij personen onder 18 jaar. Ook dient overleg met de patiënt en de behandelaar plaats te vinden. De gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen bij gebrek aan voldoende onderbouwing.

Datum uitspraak: 04-06-2019
Datum publicatie: 23-07-2019
Referentie: 20190012/OA

2017 G50 Uitspraak geschillencommissie Openbare Apotheken

Apotheker heeft aan klaagster foutief niet de bestelde medicatie geleverd, maar een daarop gelijkende medicatie met dezelfde werkzame stof, andere hulpstoffen en een ander bewaaradvies. Klacht over de fout gegrond. Schadevergoeding afgewezen: klaagster heeft de fout snel zelf ontdekt en heeft het middel niet ingenomen. Wel vergoeding van het griffierecht.

Datum uitspraak: 14-02-2018
Datum publicatie: 08-04-2019
Referentie: 2017 G50

20180024 Uitspraak geschillencommissie Openbare Apotheken

Klachten: 1) apotheker heeft ten onrechte medicatie voor een maand i.p.v. voor 3 maanden verstrekt. 2) apotheker wilde specialité door generiek middel vervangen. 3) apotheker heeft zonder toestemming contact met de zorgverzekeraar van patiënt opgenomen. Klacht 1 gegrond: erkenning dat apotheker de voorwaarden van de zorgverzekeraar onjuist heeft geïnterpreteerd. Klacht 2 deels gegrond: feitelijk heeft na protest van patiënt geen substitutie plaatsgehad. Preferentiebeleid van de zorgverzekeraars op zich geldend, maar grondige informatie aan patiënt is noodzakelijk; hier onvoldoende gedaan. Klacht 3 ongegrond: apotheker mag overleg met de zorgverzekeraar voeren mits geanonimiseerd, ook om kosten voor patiënt te voorkomen. Schadevergoeding afgewezen: klager heeft de spécialité steeds geleverd gekregen. Wel gedeeltelijke vergoeding van het griffierecht.

Datum uitspraak: 14-11-2018
Datum publicatie: 15-11-2018
Referentie: 20180024

2017 G48 Uitspraak geschillencommissie Openbare Apotheken

Klager lijdt sinds geruime tijd aan M. Parkinson, waarvoor hij van de arts medicatie voorgeschreven krijgt. De apotheker verstrekt bij een herhalingsrecept medicatie met een tienmaal lagere dosering dan voorgeschreven. Klager ontdekt fout na 2 maanden. Nadelige gevolgen voor klager onder meer spier verzwakking, toegenomen zorgafhankelijkheid en angst door onbegrepen symptomen. Verbetering komt op gang na inname van de juiste medicatie. Gedeeltelijk causaal verband aangenomen tussen fout en gevolgen, gelet op de progressieve aard van de ziekte en andere aandoeningen van klager. Gevorderde materiële schade voor ca. de helft toegewezen. Causaal verband tussen fout en verslechtering van de gezondheid van klager aangenomen, maar in beperkte mate. Vergoeding van immateriële schade tot € 1.250,00, ook griffierecht .

Datum uitspraak: 15-01-2018
Datum publicatie: 22-01-2018
Referentie: 2017 G48

2017 G4 Uitspraak geschillencommissie Openbare Apotheken

Gegronde klacht dat apotheker de medicatie van een andere patiënt aan klaagster heeft afgegeven. Onvoldoende actie om de fout na ontdekking ongedaan te maken. Nadien passende preventieve maatregelen genomen. Schadevergoeding afgewezen: geen materiële schade en immateriële schade slechts bij objectieve psychische beschadiging. Wel vergoeding van het griffierecht.

Datum uitspraak: 28-06-2017
Datum publicatie: 17-07-2017
Referentie: 2017 G4