Als de geschilleninstantie een klacht ontvangt dan neemt de ambtelijk secretaris van de betreffende commissie eerst contact op met de klager. De klager krijgt uitleg over de procedure. Zo nodig wordt nadere informatie gevraagd, zoals bijvoorbeeld de onderbouwing van een verzoek tot schadevergoeding. Pas als SKGE over een ondertekende machtiging beschikt, mag de ambtelijk secretaris u over de geschilprocedure informeren. Als de klager alsnog besluit de klacht niet in te dienen of er nog mee te wachten, dan is SKGE niet gemachtigd u daarover te informeren.

Nee. De geschilleninstantie en de ambtelijk secretaris zijn onafhankelijk en onpartijdig. Dat betekent dat partijen de juridisch inhoudelijke ondersteuning zelf moeten regelen, bijvoorbeeld via een rechtsbijstandsverzekeraar of het juridisch loket.

Ja, SKGE brengt griffierechten in rekening.
Indien de patiënt alleen een oordeel wenst over de klacht bedraagt het griffierecht € 50.
Wanneer patiënt tevens een verzoek tot schadevergoeding indient is sprake van een staffel:
-tot € 1.000 : € 75;
-tussen € 1.000 en € 5.000: € 100;
-€ 5.000 en hoger (maximaal € 25.000,-): € 125.
SKGE hanteert een protocol onvermogenden.

Op grond van de Wkkgz dient de klacht in beginsel eerst met hulp van de klachtenfunctionaris te worden behandeld. Er kunnen echter bijzondere omstandigheden van dusdanige aard zijn dat het niet redelijk is om te verwachten dat uw patiënt de klacht eerst met u en de klachtenfunctionaris bespreekt. Indien daarvan sprake is dan kan de klacht direct bij de geschilleninstantie worden ingediend. Voorbeeld genoemd in de parlementaire wetsgeschiedenis is een klacht over seksuele intimidatie. Of sprake is van genoemde "bijzondere omstandigheden" is ter beoordeling van de geschilleninstantie.
Overigens kan een patiënt de klacht ook bij de geschilleninstantie neerleggen indien u niet binnen de in de Wkkgz bepaalde termijn (6-10 weken) een eindreactie geeft omtrent de klacht.

De procedure duurt maximaal zes maanden. De procedure begint zodra SKGE over een ondertekende machtiging beschikt én het griffierecht is betaald (dan wel een beroep op het protocol onvermogenden is gehonoreerd).

Wanneer het geschil al formeel in behandeling is genomen (een machtiging is reeds ondertekend en het griffierecht is voldaan (dan wel de geschillencommissie is akkoord met een beroep op het protocol onvermogenden) kan klager het verzoek doen om de procedure stop te zetten. De procedure wordt vervolgens alleen beëindigd indien de aangeklaagde partij het daarmee eens is.
Is het geschil nog niet formeel in behandeling genomen dan kan klager het geschil altijd laten stopzetten.
Let op: in alle gevallen geldt dat eventuele reeds betaalde griffierechten door SKGE niet zullen worden terugbetaald.

Nee, dit kan niet. Hoger beroep is uitgesloten in de Wkkgz. U kunt de uitspraak van de geschilleninstantie wel ter beoordeling neerleggen bij de civiele rechter. De civiele rechter zal de uitspraak van de geschilleninstantie marginaal toetsen.

Indien u de uitspraak van de geschilleninstantie voorlegt aan de civiele rechter dan zal deze rechter beoordelen of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had kunnen komen. De rechter zal niet overgaan tot een inhoudelijke beoordeling van het geschil (de klacht), maar kijkt alleen of de uitspraak op de juiste manier tot stand is gekomen. Wanneer de civiele rechter oordeelt dat de geschilleninstantie niet in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen dan zal de rechter de uitspraak vernietigen (en niet zelf tot een nieuwe uitspraak komen).